ALUMNI

ကျောင်းသားဟောင်းစာရင်း

စဥ် အမည် ပညာသင်နှစ် Course လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ် Service In
1 မောင်မောင် 2010-2011 Electrical Power Engineering (EP) ရန်ကုန် 09-777909837  
2 အောင်အောင် 2010-2011 Electrical Power Engineering (EP) ရန်ကုန် 09-777909837  
3 မြမြ 2010-2011 Electrical Power Engineering (EP) ရန်ကုန် 09-777909837  
4 လှလှ 2010-2011 Electrical Power Engineering (EP) ရန်ကုန် 09-777909837  
5 မောင်မြ 2010-2011 Industrial Engineering (IE) ရန်ကုန် 09-777909837  
6 မောင်မောင် 2010-2011 Industrial Engineering (IE) ရန်ကုန် 09-777909837  
7 အောင်အောင် 2010-2011 Industrial Engineering (IE) ရန်ကုန် 09-777909837  
8 မြမြ 2010-2011 Industrial Engineering (IE) ရန်ကုန် 09-777909837  
9 လှလှ 2010-2011 Industrial Engineering (IE) ရန်ကုန် 09-777909837  
10 မောင်မောင် 2010-2011 Industrial Engineering (IE) ရန်ကုန် 09-777909837  
11 အောင်အောင် 2010-2011 Information Technology (IT) ရန်ကုန် 09-777909837  
12 မြမြ 2010-2011 Information Technology (IT) ရန်ကုန် 09-777909837  
13 လှလှ 2010-2011 Information Technology (IT) ရန်ကုန် 09-777909837  
14 မောင်မြ 2010-2011 Information Technology (IT) ရန်ကုန် 09-777909837  
15 မောင်မောင် 2010-2011 Information Technology (IT) ရန်ကုန် 09-777909837  
16 အောင်အောင် 2010-2011 Information Technology (IT) ရန်ကုန် 09-777909837  
17 မြမြ 2010-2011 Information Technology (IT) ရန်ကုန် 09-777909837  
18 လှလှ 2010-2011 Information Technology (IT) ရန်ကုန် 09-777909837  
19 မောင်မောင် 2010-2011 Information Technology (IT) ရန်ကုန် 09-777909837  
20 အောင်အောင် 2010-2011 Information Technology (IT) ရန်ကုန် 09-777909837  
21 မြမြ 2010-2011 Information Technology (IT) ရန်ကုန် 09-777909837  
22 လှလှ 2010-2011 Civil Engineering ရန်ကုန် 09-777909837  
23 မောင်မြ 2010-2011 Civil Engineering ရန်ကုန် 09-777909837  
24 မောင်မောင် 2010-2011 Civil Engineering ရန်ကုန် 09-777909837  
25 အောင်အောင် 2010-2011 Civil Engineering ရန်ကုန် 09-777909837  
26 မြမြ 2010-2011 Civil Engineering ရန်ကုန် 09-777909837  
27 လှလှ 2010-2011 Civil Engineering ရန်ကုန် 09-777909837  
28 မောင်မောင် 2010-2011 Electrical Engineering ရန်ကုန် 09-777909837  
29 အောင်အောင် 2010-2011 Electrical Engineering ရန်ကုန် 09-777909837  
30 မြမြ 2010-2011 Electrical Engineering ရန်ကုန် 09-777909837  
31 လှလှ 2010-2011 Electrical Engineering ရန်ကုန် 09-777909837  
32 မောင်မြ 2010-2011 Electrical Engineering ရန်ကုန် 09-777909837  
33 မောင်မောင် 2010-2011 Electrical Engineering ရန်ကုန် 09-777909837  
34 အောင်အောင် 2010-2011 Electrical Engineering ရန်ကုန် 09-777909837  
35 မြမြ 2010-2011 Civil Engineering ရန်ကုန် 09-777909837  
36 လှလှ 2010-2011 Civil Engineering ရန်ကုန် 09-777909837  

Contact

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း-မန္တလေးသည် ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ အရှေ့ဘက် (၅၁)လမ်းနှင့် မြောက်ဘက် တပင်ရွှေထီးလမ်း၊  တောင်ဘက်ရွှေလှံဗိုလ်လမ်းကြား  စက်မှုဇုံ(၂) တွင် တည်ရှိပါသည်။

Supported By

Image

Search