Final Results

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မန္တလေး)
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Final Exam တစ်ဘာသာချင်းရမှတ်
သင်တန်း - GTHS Year I (Building Technology )

စဥ် ခုံအမှတ် အမည် မှတ်ချက်
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      

 

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မန္တလေး)
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Final Exam တစ်ဘာသာချင်းရမှတ်
သင်တန်း - GTHS Year I (Electrical Technology)

စဥ် ခုံအမှတ် အမည် မှတ်ချက်
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      

 

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မန္တလေး)
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Final Exam တစ်ဘာသာချင်းရမှတ်
သင်တန်း - GTHS Year I (Electronics Technology)

စဥ် ခုံအမှတ် အမည် မှတ်ချက်
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      

 

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မန္တလေး)
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Final Exam တစ်ဘာသာချင်းရမှတ်
သင်တန်း - GTHS Year I ( Auto-Mechanic Technology)

စဥ် ခုံအမှတ် အမည် မှတ်ချက်
1      
     
     
     
     
     
     
     
     
10       
11       
12       

 

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မန္တလေး)
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Final Exam တစ်ဘာသာချင်းရမှတ်
သင်တန်း - GTHS Year I ( Machining Technology)

စဥ် ခုံအမှတ် အမည် မှတ်ချက်
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      

 

Contact

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း-မန္တလေးသည် ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ အရှေ့ဘက် (၅၁)လမ်းနှင့် မြောက်ဘက် တပင်ရွှေထီးလမ်း၊  တောင်ဘက်ရွှေလှံဗိုလ်လမ်းကြား  စက်မှုဇုံ(၂) တွင် တည်ရှိပါသည်။

Supported By

Image

Search